พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น

ดินแดนทางภาคอีสานก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมาก ในสมัยขอมและทวาราวดี พระธาตุขามแก่น เป็นพระธาตุอยู่ในบริเวณวัดเจติภูมิ บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีการสันนิฐานว่าพระธาตุแห่งนี้อยู่คู่บ้านขามมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว คาดว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี สร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติของพระธาตุขามแก่นบอกเล่าตามตำนานว่าเกิดขึ้นในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งชาวบ้านมีการสร้างพระธาตุเพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐไว้ ต่อมากษัตริย์เจ้านครโมรีย์ ได้นำพระอังคารไปไว้ที่นครของตน หลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมามีการอัญเชิญพระอังคารธาตุบางส่วนมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมในปัจจุบันด้วย บางตำนานกล่าวว่า บริเวณวัดเจติภูมิ เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ และพบว่ามีตอมะขามเหลือแต่แก่นต้นหนึ่ง ต่อมาพบว่าตอมะขามดังกล่าวนั้นมีการพลิใบ ผลิดอก สร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านมาก และมีความเชื่อว่าใครที่ดูหมิ่นต้นมะขามนั้นจะมีอันเป็นไป ทำให้ชาวบ้านเกิดความเคารพและบูชาต้นมะขามดังกล่าว ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ และตั้งชื่อว่าพระธาตุขามแก่น

ในปัจจุบันมีการเฉลิมฉลองงานประเพณีประจำปีของพระธาตุซึ่งจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อสักการะพระธาตุโดยการ นำธูป เทียน ดอกไม้ ขันแปดเก้า ไหว้พระธาตุ