พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แห่งเมืองเชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่และมีผู้เดินทางเข้ามาสักการะบูชามากในแต่ละปี พระธาตุดอยสุเทพ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบศิลปะของล้านนาที่สมบูรณ์มากที่สุด เจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น

พระธาตุดอยสุเทพ ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยอาณาจักรล้านนา ประมาณปี พ.ศ. 1929 ถือว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยพญากือนา ซึ่งพระองค์ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่มาประดิษฐานไว้ในพระธาตุเพื่อเป็นที่บูชาของชาวเมืองเชียงใหม่ ในสมัยแรกๆพระธาตุไม่ได้สูงเหมือนในปัจจุบัน และในยุคแรกๆ มีการห้ามไม่ให้สตรีเข้ามาในบริเวณพระธาตุ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2081 ในสมัยพระเมืองเกษเกล้า ได้โปรดเกล้าให้มีการต่อเติมพระธาตุให้มีความสูงขึ้นรวมถึงมีการนำทองคำรูปดอกบัวไว้บริเวณยอดเจดีย์ ต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ และในปี พ.ศ. 2100 สมัยครูบาศรีวิชัย มีการสร้างถนนขึ้นไปบริเวณพระธาตุ และมีการสร้างบันได หรือ บันไดนาค ขึ้นไปสู่พระธาตุในช่วงปี พ.ศ. 2453 รวมถึงมีการให้สตรีขึ้นไปสักการะได้เช่นกัน พระธาตุดอยสุเทพ มีการบูรณะหลายครั้งในถึงปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้พระธาตุดอยสุเทพยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และปัจจุบันการเดินทางขึ้นไปไหว้พระธาตุสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถรับจ้าง นอกจากนี้ยังมีประเพณีการรับน้องขึ้นดอยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย