พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แห่งเมืองเชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่และมีผู้เดินทางเข้ามาสักการะบูชามากในแต่ละปี พระธาตุดอยสุเทพ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบศิลปะของล้านนาที่สมบูรณ์มากที่สุด เจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น

พระธาตุดอยสุเทพ ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยอาณาจักรล้านนา ประมาณปี พ.ศ. 1929 ถือว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยพญากือนา ซึ่งพระองค์ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่มาประดิษฐานไว้ในพระธาตุเพื่อเป็นที่บูชาของชาวเมืองเชียงใหม่ ในสมัยแรกๆพระธาตุไม่ได้สูงเหมือนในปัจจุบัน และในยุคแรกๆ มีการห้ามไม่ให้สตรีเข้ามาในบริเวณพระธาตุ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2081 ในสมัยพระเมืองเกษเกล้า ได้โปรดเกล้าให้มีการต่อเติมพระธาตุให้มีความสูงขึ้นรวมถึงมีการนำทองคำรูปดอกบัวไว้บริเวณยอดเจดีย์ ต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ และในปี พ.ศ. 2100 สมัยครูบาศรีวิชัย มีการสร้างถนนขึ้นไปบริเวณพระธาตุ และมีการสร้างบันได หรือ บันไดนาค ขึ้นไปสู่พระธาตุในช่วงปี พ.ศ. 2453 รวมถึงมีการให้สตรีขึ้นไปสักการะได้เช่นกัน พระธาตุดอยสุเทพ มีการบูรณะหลายครั้งในถึงปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้พระธาตุดอยสุเทพยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และปัจจุบันการเดินทางขึ้นไปไหว้พระธาตุสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถรับจ้าง นอกจากนี้ยังมีประเพณีการรับน้องขึ้นดอยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ธาตุศักดิ์สิทธิ์ของปีมะเมีย

พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีการก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2506 พระธาตุดังกล่าวนั้นตั้งเดิมมีประวัติที่คาดว่าเกิดขึ้นในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเดิมทีเรียกว่า ดอยจอมทอง โดยลักษณะของพระธาตุจอมทองนั้นมีลักษณะศิลปกรรมของล้านนา คาดว่ามีอิทธิพลมาจากยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เราจะเห็นว่าวัดพระธาตุของเชียงใหม่นั้นมีศิลปะของล้านนา ผสมกับศิลปะของพม่า คาดว่ามีการก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 1995 โดยสองสามีภรรยาซึ่งอาศับอยู่บริเวณดอยม่อนจอง ซึ่งทั้งสองได้เริ่มก่อสร้างวัดขึ้นโดยเริ่มจากเป็นพระธาตุขนาดเล็ก ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า วัดศรีจอมทอง ซึ่งตอนนั้นเป็นวัดขนาดเล็กและยังสร้างไม่เสร็จดีแต่น่าเสียดายที่สองสามีภรรยาคู่นี้ถึงแก่กรรมเสียก่อน ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2009 วัดแห่งนี้ถูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกโดยชายชาวบ้าน 2 คน คาดว่าอาจจะเป็นทายาทของสามี ภรรยาคู่นั้น พวกเขาได้ช่วยบูรณะและก่อสร้างวัดศรีจอมทองขึ้น มีการสร้างวิหารมุงหญ้าคาขึ้น ในตอนนั้นได้อาราธนาพระสารีปุตตเถระ มาเป็นเจ้าอาวาส

พระธาตุศรีจอมทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงใหม่อย่างมาก ความสวยงามและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติทันที รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถยนต์ มาทางถนนทางหลวงหมายเลข 1 และเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 106 ไปทางจังหวัดลำพูน และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108